วันที่   8   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน (วิชาการ)  3  นายฮาดี บินดู่เหล็ม