วันที่   13   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  40  นายปภังกร แก้วสมศรี
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - การรับสมัครนักเรียน  12  นายประดิษฐ์ แก้วงาม