วันที่   13   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  40  นายปภังกร แก้วสมศรี
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมผู้จำหน่ายอาหาร  25  นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ประชุมกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ  30  นางสาวธนิตา ทองจันทร์แก้ว