วันที่   20   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  40  นายปภังกร แก้วสมศรี
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ต้อนรับโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยมาศึกษาดูงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  10  นางเยาวมาศ ดินลานสกูล