วันที่   27   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  40  นายปภังกร แก้วสมศรี
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - คณะกรรมการตามคำสั่งข้อ 5,6,7,8 ทุกคน พร้อมด้วยหัวหน้าระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประชุมพร้อมกันที่ห้องเกียรติยศ เวลา 09.30 น ครับ  25  นายปภังกร แก้วสมศรี