วันที่   21   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คาบ 6-7  30  นางอภิชาดา บุญดำ
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูระดับชั้น ม.1  30 คน  นายนพฤทธิ์ อัมโร