วันที่   3   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  20  นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง