วันที่   1   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มคณิตศาสตร์  40  นางสาวปราณี ก่อเกื้อ
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการคุมสอบโอเน็ต ม.3  24  นางสาวศิรินทิพย์ บุญน้อย
อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.30   -  สอบวิชาชีววิทยา 4 5/2-3  88  นางสาวมาลินี กาญจนวงษ์