วันที่   15   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - จัดกิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน  100  นางสาววารีรัตน์ โกวิทยากร