วันที่   12   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - สำหรับจัดสอบข้อสอบโอเน็ต ม.3  24  นางสาวศิรินทิพย์ บุญน้อย