วันที่   23   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ปัจฉิมนิเทศระดับชั้น ม.3  550  นายชวพงศ์ จำนงค์ยา
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป  15  นางสาววารีรัตน์ โกวิทยากร