วันที่   24   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - ปัจฉิมนิเทศ ม.6  400  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง