วันที่   4   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อม Tcas ม.5  440  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง