วันที่   21   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ปี 2565  40  นายปภังกร แก้วสมศรี
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - การสอน IS ด้วย STEAM BCG  45  นายพงศธร ปัญญานุกิจ