วันที่   2   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - คณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก ม.1 ม.4  15  นายประดิษฐ์ แก้วงาม