วันที่   2   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - กรรมการออกคำสั่งออกข้อสอบคัดเลือก ม.1 ม.4  15  นายประดิษฐ์ แก้วงาม