วันที่   15   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - กำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564  40  นายปภังกร แก้วสมศรี