วันที่   5   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - กิจกรรมเตรียมความพร้อม Tcaster ม 5  400  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง