วันที่   7   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - ค่ายปรับพฤติกรรม  120  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง