วันที่   8   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - กิจกรรมกตัญญุตา ปรับพฤติกรรมนักเรียน  120  นายณัฐภัทร แสงมณี