วันที่   17   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมชมรมศิษย์เก่าญว.๒  20  นางสาวชลิดา ถาวรจิต
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ A_level  50  นายประดิษฐ์ แก้วงาม