วันที่   14   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน ศิลป์-อังกฤษ (English Intensive)  23  นางสาวธนิตา ทองจันทร์แก้ว
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - ทำหลักสูตร EIC ภาษาอังกฤษ  20  นางอภิชาดา บุญดำ