วันที่   16   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - การประชุมสัมมนาสะท้อนการวัดประเมินผลทางการศึกษาและอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา วันที่ 16มีนาคม 2565 เวลา 08.00น.-16.30น.(เพื่อทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน ZOOM  2  นางโสภา เพชรสวัสดิ์