วันที่   13   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คาบ 6-7  30  นางอภิชาดา บุญดำ
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  150  นางสาวปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
ห้อง conference ( 321 ) 08.30-16.30   - กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  40  นางรสวรรณ อนันตวรพจน์
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - กิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ  380  นายธนัช ประดับศรี
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   -  สถานที่สอบ ม.4/9 เวลา 09.00-09.20 น.  45  นางสาวมาลินี กาญจนวงษ์
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูระดับชั้น ม.1  30  นายกฤษฏ์สรัล มัญชวินทร์