วันที่   27   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คาบ 6-7  30  นางอภิชาดา บุญดำ
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  150  นางสาวปัทมณัณท์ พรายแพร้ว