วันที่   22   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมลูกเสือระดับชั้น ม 3  35  นายชวพงศ์ จำนงค์ยา