วันที่   28   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒  20  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง