วันที่   10   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทีมงานคณะกรรมการนักเรียน  150คน  นายกฤษฏ์สรัล มัญชวินทร์