วันที่   2   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมกรรมการรับมอบตัว ม.4  20  นายประดิษฐ์ แก้วงาม