วันที่   17   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมศิษย์เก่าญว.๒  20  นางสาวชลิดา ถาวรจิต