วันที่   30   มีนาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - กิจกรรปัจฉิมนิเทศ  300  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง