วันที่   12   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้อง conference ( 321 ) 08.30-16.30   - กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  40  นางรสวรรณ อนันตวรพจน์
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-16.30   - สถานที่สอบ ม.4/5 เวลา 11.30 - 11.50 น. และ 4/8 เวลา 15.30-15.40 น.  85  นางสาวมาลินี กาญจนวงษ์