วันที่   17   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - อบรม นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร ปี 2  50  นางสาวชลธิชา สุดเอื้อม