วันที่   11   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - การตรวจการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา  15  นางสาวชลิดา ถาวรจิต