วันที่   14   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้อง conference ( 321 ) 08.30-16.30   -  กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  40  นางรสวรรณ อนันตวรพจน์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  15  นางสาวชลิดา ถาวรจิต
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมคณิตศาสตร์  30  นางสาวปราณี ก่อเกื้อ