วันที่   19   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้อง conference ( 321 ) 08.30-16.30   -  กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  40  นางรสวรรณ อนันตวรพจน์
อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - 4/7 สอบ หน่วยที่ 1  45  นางสาวมาลินี กาญจนวงษ์