วันที่   21   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้อง conference ( 321 ) 08.30-16.30   -  กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  40  นางรสวรรณ อนันตวรพจน์
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมระดับชั้น ม.5  24  นายสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ประชุมระดับชั้น ม.4  500  นางสาววารีรัตน์ โกวิทยากร