วันที่   22   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - แนะแนวศึกษาต่อเทคนิคการแพทย์  150  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ห้อง conference ( 321 ) 08.30-16.30   -  กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  40  นางรสวรรณ อนันตวรพจน์