วันที่   17   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-   - กิจกรรมโฮมรูมของนักเรียนระดับชั้นม.1 และเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเลือกวิชาเพิ่มเติม,การเลือกกิจกรรมชุมนุม,กิจกรรมในเครื่องแบบ ในคาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.30น.-10.10น. ทั้งนี้ขอใช้อุปกรณ์คือโปรแจ็คเตอร์และคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินกิจกรรมด้วย  490  นางโสภา เพชรสวัสดิ์
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-   - อบรมนักเรียนระดับชั้นม.2 วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. 65 คาบเรียนที่ 1-2 เวลา 08.30น.-10.10น. และขออนุญาตใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมด้วย  586  นางโสภา เพชรสวัสดิ์
อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อทำบัตร Smart Card ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  600  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  30  นางสาววารีรัตน์ โกวิทยากร