วันที่   6   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - จัดกิจกรรมติว English We Like ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  450  นางสาวนิตยา หมื่นแก้ว
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คาบ 6-7  30  นางอภิชาดา บุญดำ