วันที่   2   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมงานวันไห้วครู(เวลา 07.40 น.- 08.30 น.  20  นายเด็จ ศรีทอง