วันที่   30   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - พิธีกรดำเนินกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่านระบบZoom  2  นางโสภา เพชรสวัสดิ์