วันที่   1   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - พิธีกรดำเนินกิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนม.1ผ่านระบบออนไลน์Zoom  2  นางโสภา เพชรสวัสดิ์