วันที่   6   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบทางไกล Video Conference (Zoom) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  6  นางสาวชลิดา ถาวรจิต
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒ ครั้งที่ 7/2565  11  นางสาวจารุวรรณ ดำสิโก