วันที่   7   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ดำเนินกิจกรรมการอบรม "ห้องเรียนแห่งความสุขในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากร รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี วันเสาร์ ที่ 7 พ.ค. 65 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์แอบพลิเคชัน Zoom  2  นางโสภา เพชรสวัสดิ์