วันที่   10   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ประชุมครูและบุคลากร  150  นางจงจิตร์ พรหมจรรย์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  35  นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล