วันที่   11   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  450  นางจงจิตร์ พรหมจรรย์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครู ม.4  20  นางอภิชาดา บุญดำ