วันที่   12   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4  420  นางจงจิตร์ พรหมจรรย์
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมครูระดับชั้น ม.3  30  นางอภิชาดา บุญดำ
ห้องเกียรติยศ 08.30-   - ขออนุญาตใช้ห้องประชุม เพื่อประชุมครูระดับชั้นม.2 วันพฤหัสบดี 12 พ.ค. 2565 เวลา 09.00น.-10.00น.  29  นางโสภา เพชรสวัสดิ์