วันที่   18   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  35  นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อทำบัตร Smart Card ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  420  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - เตรียมสถานที่ประเมินรองสิทธิชัย ทองมาก  15  นางอภิชาดา บุญดำ