วันที่   25   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  35  นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชี้แจงเรื่องการเข้าใช้ระบบกิจกรรมชุมนุม  450  นางนทิตา ชนะไพริน